Funcionament i normativa dels carros

Condicions generals reguladores de l’accés i utilització del servei de carros de la compra (d’ara endavant Mou-me)

Dades d’identificació del gestor i titular del servei: Associació de Comerciants de Castellar del Vallès. Amb domicili a la Plaça d’ El Mirador, s/n. Edifici el Mirador despatx Antoni Costa, 08211 Castellar del Vallès i NIF número G60271228.

EXPOSITIU El gestor del servei de préstec individualitzat mitjançant carros de la compra (Mou-me) és Comerç Castellar (Associació de Comerciants de Castellar del Vallès), amb domicili a Castellar, Plaça d’ El Mirador, s/n. Edifici el Mirador despatx Antoni Costa, amb NIF número G60271228.

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte té per objecte regular les condicions d’utilització del servei de préstec individualitzat mitjançant carros de la compra, conegut amb la marca Mou-me, al poble de Castellar del Vallès. El servei de préstec de Mou-me consisteix en la utilització, per part de l’usuari, de carros de la compra que pertanyen al servei, d’acord amb les condicions d’utilització que es descruen en aquest contracte

SEGONA.- ÀMBIT D’UTILITZACIÓ DE Mou-me.

L’àmbit d’utilització del Mou-me es limita exclusivament a l’àrea urbana del terme municipal de Castellar del Vallès, d’acord amb el que estableixen les ordenances municipals, i en queda expressament prohibida l’ús fora de l’àmbit indicat.

TERCERA.- CONDICIONS EXIGIDES PER DONAR-SE D’ALTA COM USUARI DEL SERVEI MOU-ME

 1. Es poden donar d’alta com a usuaris del servei del Mou-me les persones físiques majors d’edat que subscriguin el contracte de la targeta moneder, i en aquest efectes, es donin d’alta com a usuaris, seguint el procediment descrit en aquest contracte. El pagament únic i retornable, s’ha de fer en efectiu.

 2. Queda prohibit que les persones jurídiques es puguin donar d’alta com a usuaris en el servei.

 3. Per tal d’evitar la duplicitat, queda prohibit que un usuari es doni d’alta una segona vegada si prèviament no ha cursat la baixa corresponent.

QUARTA a .- PROCEDIMENT PER DONAR-SE D’ALTA AL SERVEI

Les persones físiques que, complint amb els requisits indicats, es vulguin donar d’alta al servei, han de seguir el procediment que es detalla en aquesta clàusula.

 1. Procediment d’alta per internet: La persona que vulgui donar‐se d’alta ha d’accedir a la pàgina web de Comerç Castellar (https://www.comercastellar.cat/) i complimentar el procés d’inscripció corresponent, en el qual s’accepten expressament les condicions que estableix aquest contracte. El fet de marcar l’apartat corresponent de la pàgina web, en relació amb aquest contracte, suposa l’acceptació expressa per part de l’usuari de les seves condicions, així com una declaració de coneixement del seu contingut. Fent aquest tràmit, s’ha d’activar l’alta de l’usuari, en la mateixa pàgina web. L’usuari activa la seva targeta +comerç amb el servei de préstec de carros Mou-me, la qual ha d’activar seguint el procediment establert a l’efecte i que consta a la pàgina web.

 2. Procediment d’alta en forma presencial La persona que vulgui donar‐se d’alta presencialment a qualsevol botiga que estigui adherida a la campanya Mou-me, ha de complimentar el full d’alta en el servei i signar, en tots els fulls, aquest contracte. L’usuari s’identifica amb la targeta +comerç i s’inicia el procés de préstec amb un abonament únic de 10€ (deu euros) que seran retornats en el moment en què rescindeixi el contracte. S’inicia el còmput del termini de vigència de l’abonament des del moment de l’alta. El fet de complimentar tot el procés d’inscripció al servei comporta l’acceptació de les condicions i, per tant, la subscripció del contracte. Li són d’aplicació totes les condicions relatives a la renovació automàtica, arribada la seva fi, excepte en els casos en què operi la manifestació expressa per part de l’usuari de causar baixa del servei. L’ús del servei, la targeta i el compte de l’usuari té caràcter personal i intransferible, i no es pot cedir a un tercer.

QUARTA b .- RENOVACIÓ DEL SERVEI

Pel que fa la renovació del servei, dos dies abans de la finalització de la subscripció, l’abonat rep un correu electrònic en el qual se l’informa d’aquest fet. L’abonat té l’opció de poder fer la baixa voluntària seguint el procediment que als efectes consta a la pàgina web del servei. En cas contrari s’entén que l’usuari vol renovar la subscripció, que es fa de forma automàtica.

CINQUENA.- ABONAMENT

L’usuari fa un únic abonament de 10€ que garanteix la utilització del servei de préstec del carro de la compra duran un període establert de 5 dies hàbils. Passat aquest termini, s’aplicarà les mesures previstes en els casos d’incompliment del contracte.

SISENA.- BAIXA DEL SERVEI

 1. L’usuari pot donar‐se de baixa de manera voluntària seguint el procediment que als efectes consta a la pàgina web del servei.

 2. El servei Mou-me, atenent a les al·legacions presentades, pot donar de baixa automàtica un usuari, adoptant les mesures previstes en aquest contracte, una vegada tramitat el corresponent procés d’incompliment. El servei dona un termini de deu dies a l’usuari perquè al·legui el que consideri oportú. Transcorregut aquest termini i d’acord amb el contingut de les al·legacions, el servei ha de decidir si es cursa o no la baixa automàtica.

 3. El servei Mou-me dona de baixa, en un termini de deu dies, aquell usuari que, un cop finalitzat el termini de la vigència del servei de préstec, no hagi comunicat, en la forma i termini establerts, la intenció de donar‐se de baixa i no retorni el carro de la compra. El termini indicat es compta a partir que Comerç Castellar tingui constància que no ha estat retornat el carro de la compra a la botiga. En aquest cas, el servei Mou-me no està obligat a tramitar cap procés d’incompliment i pot acordar la baixa automàtica, d’aquesta manera es pot rescabalar de tots els danys patits en aquell període.

SETENA.- CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DEL SERVEI

 1. L’usuari té accés a als carros que estiguin en ús en el servei de préstec

 2. El procediment per retirar un carro de la botiga corresponent. L’usuari s’ha d’identificar correctament amb la targeta +comerç a la botiga adherida a la campanya per poder retirar un carro o bé mitjançant l’aplicació +comerç identificant-se com a usuari de la targeta. L’usuari queda obligat a comprovar que l’estat de tots els elements estiguin perfectes. Dels elements mòbils del carro l’usuari podrà ajustar-los a la seva comoditat. Si després de fer les comprovacions pertinent, el carro no funciona correctament, l’usuari ha de comunicar-ho a la botiga corresponent per tal de verificar el seu estat. L’usuari és el responsable, en tot cas, que el carro quedi retornat de manera adequada al servei, d’acord amb el procediment especificat. ‐ Si en retirar un carro l’usuari comprova que hi ha algun element del mateix que no funciona correctament, l’ha de retornar a la botiga i agafar‐ne un altre. ‐ Un cop retirada de la botiga corresponent el carro, l’usuari té dret a fer‐ne ús segons les modalitats i condicions establertes a la pàgina web.

El servei pot temporalment i per causes de reestructuració, manteniment o altres limitar els horaris o la disponibilitat de les botigues del Mou-me.

VUITENA.- SUPERVISORS DEL SERVEI

 1. Els supervisors del servei són personal autoritzat o assignat per Comerç Castellar a l’efecte, encarregat de donar assistència als usuaris, així com de vetllar pel bon funcionament del servei. Aquests supervisors són els botiguers adscrits a la iniciativa de Mou-me. Els usuaris poden adreçar les consultes als supervisors per tal que puguin ser assessorats i ajudats en tots els processos necessaris per poder fer ús del servei (retirada de carros, retorn ...).

 2. L’usuari declara expressament que coneix i accepta la figura del supervisor del servei. L’usuari ha de col·laborar amb els supervisors. L’usuari declara que permet que els supervisors dels servei puguin fer fotografies en relació amb l’ús adequat del Mou-me i en l’exercici de les seves funcions.

NOVENA.- DRETS DE L’USUARI

Es reconeixen expressament els drets de l’usuari que es detallen a continuació, amb independència de qualsevol altre que els pugui correspondre, d’acord amb la normativa vigent.

 1. L’usuari que hagi complert tot el procés de donar‐se d’alta, té dret a fer ús de carros de la compra disponibles del sistema, en les condicions indicades en aquest contracte i en la normativa vigent. En aquest sentit i d’acord amb el que estableix aquest contracte, una vegada retirada un carro correctament de la botiga corresponent, té dret a fer‐ ne ús fins a un màxim de cinc dies. La utilització continuada d’aquell carro de la compra, dona lloc a l’opció de les mesures previstes en aquest contracte.

 2. L’usuari té dret que el carros del sistema estiguin en condicions per al seu ús, d’acord amb les estipulacions d’aquest contracte.

 3. Sol·licitar i rebre informació del servei.

 4. Formular suggeriments, reclamacions i queixes, mitjançant correu electrònic, la bústia del web, correu ordinari o de manera presencial, a l’Oficina de Comerç Castellar.

 5. Rebre una resposta en relació amb els suggeriments, reclamacions i queixes plantejats en un termini màxim d’un mes.

 6. Ser informat, a través del web o per qualsevol altre mitjà, de les incidències del servei.

DESENA.- OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L’USUARI

S’estableixen com a obligacions específiques de l’usuari, a banda de les previstes en la normativa vigent aplicable, les que es detallen a continuació:

 1. Fer ús del servei de carro de la compra amb la màxima diligència.

 2. Retornar degudament el carro a la botiga adherida a la campanya en cas de comprovar que algun dels elements no funciona correctament.

 3. Retornar en acabar d’utilitzar el servei, en un màxim de cinc dies, així com d’identificar-se amb la targeta +comerç per verificar el registre corresponent.

 4. No cedir l’ús de la targeta o les dades de la zona privada per l’app de +comerç.

 5. Utilitzar el carro de la compra únicament per compres a les botigues de Castellar del Vallès.

 6. Utilitzar el carro exclusivament a l’àrea urbana del terme municipal de Castellar del Vallès.

 7. Assumir la guarda i custòdia del carro de la compra des del moment de la retirada de la botiga i fins al seu retorn correcte a la botiga.

 8. Comunicar a Comerç Castellar la pèrdua, el deteriorament o el robatori del carro de la compra, assumint‐ne la responsabilitat de la utilització fins al moment de la comunicació.

 9. Comunicar a Comerç Castellar qualsevol incidència que es produeixi en relació amb el servei durant el període d’ús de l’usuari.

 10. En el cas d’avaria del carro, l’usuari té l’obligació retornar-ho a la botiga, així com de posar en coneixement del servei la incidència.

 11. Lliurar la targeta d’usuari als supervisors o mostrar la identificació per l’app al personal autoritzat o assignat per Comerç Castellar a l’efecte o autoritats que així li requereixin.

 12. Lliurar el carro als supervisors, personal autoritzat o assignat per Comerç Castellar a l’efecte o autoritats, en el cas que aquests, en l’exercici de les seves funcions, li requereixin.

 13. Respectar el bon ús del carro.

 14. Utilitzar el carro de manera adequada i destinar‐ho únicament per al transport de les compres realitzades als comerços de Castellar del Vallès.

 15. Responsabilitzar‐se del bon ús del carros, així com de la seva pèrdua.

 16. En el moment de deixar el carretó, l’usuari l’ha de portar a una botiga que doni el servei “Mou-me” per tal de desvincular-ho del carretó.